Werken in units

Met ingang van het nieuwe schooljaar is ‘t Heem gestart met het werken vanuit units. De school zal worden opgedeeld in 3 units. Een onderbouw unit (groep 1/2/3), een middenbouwunit (groep 4/5/6) en een bovenbouwunit (groep 7/8).

We zijn daarbij natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. We hebben onderzoek gedaan naar de kansen (en risico’s), de verwachtingen van elkaar als collega’s en hebben we een school bezocht bij een collega bestuur dat al volgens dit principe werkt. Daarbij zijn we uit gegaan van de onderstaande, sterke punten van onze school:

  • Mooi resultaat eindtoets groep 8 (IEP) en tussentoetsen overige groepen; kwaliteit hoog
  • Vooraf toetsen geeft inzicht in de leerdoelen van de leerlingen
  • Eigenaarschap leerlingen is groot
  • Werken (instructie) met kleine groepen leerlingen
  • Groepsdoorbrekend werken werkt positief
  • Duidelijke instructie lever resultaat op
  • Extra instructie naast verwerking van leerstof (en reflectie op gemaakt werk)
  • Digitaal verwerken van leerstof biedt meer tijd voor verdieping/herhaling/begeleiding
  • Meer mogelijkheden om leerlingen onderwijs op maat te bieden(passend onderwijs)

Met deze uitgangspunten willen we ons onderwijsconcept verder ontwikkelen en uitbreiden naar unitonderwijs. In deze units zitten een aantal groepen die op verschillende momenten ondersteuning krijgen. Die ondersteuning zit in extra instructie en begeleiding voor kleine groepen leerlingen. Dit kan een jaargroep zijn, maar ook plusleerlingen of leerlingen die juist meer inoefentijd nodig hebben.

Op deze manier kunnen leerkrachten nog effectiever werken in de begeleiding, ondersteuning en instructie van de leerlingen.

Het is een misverstand om te denken dat unitonderwijs hetzelfde is als klassen bij elkaar voegen zodat je met minder leraren af kan. Unitonderwijs is ook geen synoniem voor onderwijs met minder leraren of goedkoper onderwijs, zoals wel wordt gedacht.

Wat het wél is? Een manier om je onderwijs anders te organiseren vanuit onderwijskundige uitgangspunten, met als doel het onderwijs verder te verbeteren. Dat begint met een goede onderwijsvisie die wordt gedragen door zowel het personeel van een school en de ouders van leerlingen. Want een nieuw onderwijsconcept omarmen zonder visie, is gedoemd te mislukken.

Unitonderwijs vraagt een andere manier van werken van de hele school. Het vraagt om leraren die meer coachend optreden en die daarvoor zijn geschoold; om ouders die erachter staan dat hun kinderen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces en dat klassikale lessen minder voorkomen; om leerlingen die meer zelfstandig leren werken; om aangepaste schoolgebouwen