MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van deze school is de tweede partij die de belangen van de ouders behartigt. De MR bestaat altijd uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. Het team kiest uit haar midden drie leden en de ouders verkiezen drie oudervertegenwoordigers. Elke ouder waarvan een kind op ‘t Heem staat ingeschreven, kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. In principe neemt een lid voor minimaal drie jaar zitting in de MR. Hiervoor is een rooster van aftreden samengesteld.

Het verschil tussen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad is dat de MR wettelijke bevoegdheden heeft en de OR niet. De MR is een officieel orgaan binnen onze school dat naast de belangen van de school in het algemeen, ook de belangen van het personeel en de belangen van ouders en leerlingen van ’t Heem behartigt. Elke ouder of andere belanghebbende kan zich met vragen, suggesties of opmerkingen wenden tot een van de MR-leden, middels e-mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek. De MR praat in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moeten ze voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

In het Medezeggenschapsreglement staat precies aangegeven bij welke onderwerpen de MR het bestuur van advies kan dienen en bij welke zaken het bestuur de instemming van onze MR nodig heeft. Het Medezeggenschapsreglement ligt ter inzage op school en ouders kunnen dit tijdens schooluren raadplegen.

Als de MR een standpunt kenbaar maakt aan het bestuur, gevraagd of ongevraagd, dan moet het bestuur hier binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk op reageren. De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden oefent de MR dan ook als geheel uit. Als een genomen besluit voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere, heeft die instemmingsrecht en de ander adviesrecht.

Vaak zal de MR tussentijds haar achterban informeren middels de nieuwsbrief en de website. Zo blijven alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van wat er speelt. Tevens kunnen de ouders ieder jaar een jaarverslag verwachten van belangrijke, besproken items. De MR zorgt op deze manier voor de communicatie van de lopende zaken met haar achterban, want een van de doelstellingen is zorgen voor een grote openheid binnen de school.

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en ouders zijn daarbij van harte welkom. Ouders hebben de mogelijkheid ieder te bespreken onderwerp als agendapunt in de eerstvolgende MR vergadering aan te dragen. Dat dient minimaal 1 week voor de vergadering bij de voorzitter te gebeuren. Informatie hierover kunt u terug vinden op onze website.

In de MR zitten namens de ouders Adisa Piric (voorzitter), Mariska Stam en Nathalie Veeneklaas. Vanuit het team zijn dit Angeline Stroop en Marian Ormel-Vos

De directeur maakt geen onderdeel uit van de MR, maar die nodigt hem uit bij een vergadering als zij dit wensen. Sinds 2005 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad opgericht van alle ROOS- scholen binnen de 4 deelnemende gemeenten. Alle scholen binnen één gemeente worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door een teamlid en een lid vanuit de oudergeleding binnen de MR. Binnen de GMR worden school overstijgende zaken behandeld. De GMR is voornamelijk opgericht om de besluitvorming en advies-overleg te versnellen.