Dalton onderwijs

Bij ons op school werken we volgens de Daltonprincipes zoals die ooit door grondlegster Helen Parkhurst werden bedacht. Dat betekent kort gezegd dat we er naar streven om leerlingen te leren zelf de touwtjes in handen te nemen als het gaat om hun schoolse en persoonlijke ontwikkeling. In behapbare stappen leren kinderen dat ze zelfverantwoordelijk zijn voor hun werk en gedrag. Daarbij bewaken we een duidelijke doorgaande lijn. Er wordt dus per leerjaar goed gekeken naar wat we van de kinderen mogen verwachten en in welke stappen we die verantwoordelijkheid en de daarbij horende zelfstandigheid aanleren. Alle Daltonafspraken worden geborgd in ons Daltonbeleidsplan.

De Daltonzienswijze gaat uit van de volgende basisprincipes:

Vrijheid in gebondenheid

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Dit alles wel onder het toeziend oog van de leerkracht. Een leerling kan tijdens het zelfstandig werken zelf kiezen welk vak aangepakt wordt. Wat ze per vak kunnen doen is af te lezen op hun weektaak(groep 5 t/m8), dagtaak (groep 3 en 4) of het taakbord (groep 1 en 2). Die taak is een onmisbaar hulpmiddel  binnen het Daltononderwijs. Verder ziet u bij ons op school die keuzevrijheid terug wanneer kinderen zelf werkplekken kiezen om hun zelfstandige schooltaken aan te pakken. Zoeken ze een rustige plek of is er juist overleg nodig bij de taak? Ook in het middagdeel tijdens de wereld oriënterende vakken werken kinderen aan door henzelf gekozen opdrachtenkaarten die passen bij één van de 8 intelligenties van Gardner (zie ook button meervoudige intelligentie)

Samenwerken

Als Daltonschool geloven we in de kracht van samenwerken. Kinderen kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Er is tijdens het zelfstandig werken dan ook veel ruimte om samen te werken. In onze klassen hebben de leerlingen elke week een vast maatje. Door veel van maatje te wisselen leren kinderen met verschillende mensen samen te werken. Tijdens onze instructielessen proberen we de kwaliteit van dat samenwerken op te krikken door leerlingen middels coöperatieve werkvormen verschillende werkvormen aan te leren die ze mee kunnen nemen door de jaren heen.

Zelfstandigheid

Leerlingen leren zelfstandig een taak tot een goed einde te brengen. Dat begint al bij de moetwerkjes in groep 1 en bouwt uit naar het verantwoordelijk zijn voor een complete weektaak in de bovenbouwgroepen. Maar zelfstandig zijn betekent meer dan alleen zorg dragen voor je werk. We leren kinderen ook op sociaal vlak zo zelfstandig mogelijk problemen op te lossen. Onze kinderpleinwacht is daarin een mooi voorbeeld. Leerlingen uit groep 8 proberen kleine conflicten en problemen samen met de betrokken leerlingen op te lossen. Vaak al simpelweg door het goede voorbeeld te geven.

Verantwoordelijkheid

Goed Daltononderwijs valt of staat bij het geven van verantwoordelijkheden. We maken kinderen meer zelfverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We leren kinderen doelen te stellen en maken die doelen ook inzichtelijk op databorden. Onze leerlingen leren hun eigen werk na te kijken en daar eisen aan te stellen. Ook leren ze iets met hun fouten te doen en zichzelf wijzer te vragen. Ook op andere manieren maken we kinderen verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid geven we door leerlingen mee te laten beslissen over klassenregels en schoolse zaken. Dat gebeurt in de bovenbouw bijvoorbeeld in geplande klassenvergaderingen. Ook kiest elke bovenbouwgroep een klassenvertegenwoordiger voor in de leerlingenraad. Deze raad vergadert geregeld samen met de directeur om wensen vanuit de klassen kenbaar te maken en mee te denken over schoolse zaken als de sponsorloop, materialen, het schoolplein en de jaarlijkse activiteiten enz.

Reflectie

We leren onze kinderen om eerlijk naar zichzelf en hun resultaten te kijken. Leerlingen zien op hun taak wat de doelen zijn die gehaald moeten worden. Samen met de leerkracht bepalen ze of ze aan die doelen voldoen. Door zelf na te kijken en te reflecteren op product en handelen worden ze wijzer over hun eigen kunnen. Dat wordt op een speelse wijze opgebouwd met bijvoorbeeld een meesters- en juffenbril die op moet als je nakijkt in groep 3 en 4 en een spiegel waarin je aan jezelf vertelt of je het lesdoel hebt bereikt en nadenkt over wat er beter kon en of je  hulp nodig hebt. Bij reflecteren hoort ook in gesprek gaan met kinderen. Naast de dagelijkse gespreken die in de klassen plaatsvinden is het bijvoorbeeld bij ons op school ook gebruikelijk dat kinderen vanaf groep 5 samen met hun ouders uitgenodigd worden voor een rapportgesprek.

Effectiviteit

Bij alle bovenstaande uitgangspunten nemen we als basisschool in acht dat het daltononderwijs gericht moet zijn op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Dat betekent ook dat u van ons als leerkrachten mag verwachten dat we goed kijken naar de leeropbrengsten van kinderen en middels uitgebreide analyses van toetsgegevens een groepsplan opstellen dat er op gericht is om elk kind de juiste vorm van begeleiding te kunnen bieden.

Nu u wat meer op de hoogte bent van wat Dalton inhoudt en hoe het op onze school wordt vormgegeven bent u er vast net als wij van doordrongen dat er op onze school niet alleen een Daltonhouding verwacht wordt van onze leerlingen maar dat Dalton een zienswijze is die doorleeft moet worden door iedereen die met onze school verbonden is. De relatie ouders/verzorgers-kind-school en het wederzijdse vertrouwen in elkaar is de leidraad om tot goed leren te komen. Alleen dan kan een kind zich ontwikkelen tot wat Helen Parkhurst ooit voor ogen had:

Het kind ontwikkelt zich tot een mens die onbevreesd in het leven staat, vol van zelfvertrouwen is, creatief leert te zijn, initiatief toont, sociaal vaardig is  en die zijn/haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt.  Kortom, kinderen met lef is wat we nodig hebben!