Communicatie

Een fijne basisschooltijd is een belangrijke basis voor het leven. In een ideale wereld bundelen ouders en leerkrachten hun beider expertise over het kind om die fijne tijd te realiseren. Ouders zijn immers expert als het gaat om het kind in de thuissituatie, leerkrachten weten alles over de ontwikkeling van het kind op school. School en ouders hebben elkaar nodig.
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Daarom hebben we frequent contact met ouder(s)/verzorger(s). We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

Op onze school hanteren we enkele samenlevingsregels die ons helpen zorgvuldig met elkaar om te gaan. Deze regels gelden op school, maar tegelijk oefenen leerlingen hiermee hoe je ook buiten de school met elkaar omgaat. De volwassenen (leraren en ouders) kunnen hen het goede voorbeeld geven, ook door voor te doen hoe je elkaar respectvol aanspreekt wanneer iemand zich niet aan deze omgangsregels houdt.

Respect

Op deze school verwachten we van iedereen respect voor elkaar. Zo tonen leraren respect voor leerlingen en hun ouders, leerlingen voor elkaar en de leraren, ouders voor leraren enzovoort. Maar ook tonen we respect voor elkaars eigendommen.

Afspraken nakomen

Om respectvol met elkaar om te gaan, verwachten we dat iedereen zijn afspraken nakomt of tijdig overlegt wanneer dit niet mogelijk is. Dit geldt voor het maken van huiswerk door leerlingen, het nakijken van toetsen door leraren, het verschijnen op afspraken door ouders, het op tijd inleveren van zaken binnen de school enzovoort.

Het gebouw

Omdat we elke dag met ongeveer honderd mensen in het schoolgebouw aanwezig zijn, is het belangrijk dat we met elkaar dit gebouw netjes houden. Zo vragen we van leerlingen netjes om te gaan met de materialen van de school en van leraren dat zij hun lokaal opgeruimd en schoon houden. Van ouders verwachten we dat zij de parkeerregels, ook voor fietsen op het plein, in acht nemen.

Niet aan regels houden

Als iemand zich binnen de school zich niet aan onze samenlevingsregels houdt, dan mag iedereen hem of haar daar respectvol op aanspreken. We gaan ervan uit dat iedereen ‘aanspreekbaar’ is en dat iedereen bereid is om zijn gedrag te veranderen als dat nodig is.

Huisregels

Ook onze school kent, net als bij u thuis, schoolafspraken waaraan we ons houden. We hebben daarom dan ook afspraken opgesteld die gaan over orde, netheid, communicatie, verboden spullen en middelen, te laat komen, ziek of afwezig en verlof gaan. Het gaat te ver om al deze afspraken in de schoolgids te vermelden. Wel communiceren wij deze afspraken met enige regelmaat in onze nieuwsbrief. Ook kunt u de regels uitgebreid nalezen in ons veiligheidsplan, die ter inzage ligt op school.
Eén van de afspraken is het ziekmelden van de leerlingen. Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dit houdt in dat u ze dan niet meer maar zo thuis mag houden. Hoewel vierjarigen nog niet leerplichtig  zijn, willen we u toch vragen om uw kinderen niet zonder berichtgeving thuis te houden. Geef het in zo’n  geval even door, zodat we ons niet hoeven af te vragen of uw kind nog ergens in de omgeving van de  school rondzwerft.  De afwezigheid van uw kind kan via de Parro App voor half negen, aan ons worden doorgegeven.

Een andere afspraak gaat over het binnenkomen van ouders. In de groepen 1 en 2 mogen de ouders iedere ochtend hun kind(eren) binnen brengen. Na schooltijd lopen de leerkrachten met de kinderen weer naar buiten. Vanaf groep 3 komen de leerlingen zelfstandig binnen. Om de zelfredzaamheid te bevorderen vragen we u daarom afscheid te nemen op het schoolplein. Voor eventuele korte mededelingen kunt u altijd vanzelfsprekend even binnenkomen.