Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief die bestaat uit 3  vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten.

Per schooljaar vergadert de MR circa 8 keer, mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen school.  De data van deze vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

Tijdens deze vergaderingen kunnen alle aangelegenheden rondom school worden besproken.  Hierin mag de MR initiatieven aandragen en heeft een instemming- en adviesrecht over beleidsbepalende beslissingen. Tevens wordt de openheid in communicatie en financiële situatie gestimuleerd en gecontroleerd. De directie informeert de MR regelmatig over de ontwikkelingen binnen school.

Er wordt onder andere aan de MR op onderwijskundige doelstellingen instemming gevraagd, zoals school-, leer- en zorgplan, schoolreglement, een eventuele fusie en/of overdracht. De MR geeft advies met betrekking tot het financieel beleid, onderwijskundige projecten, aanstellen schoolleiding, vakantieregeling, verbouwing van de school, toelatingseisen leerlingen, en speelt een belangrijke rol in de formatie. Welke groepen worden er geformeerd en wie staat er voor deze groep.

De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een MR-reglement dat ter inzage ligt op school.

Zoals U ziet zijn dit allemaal zaken die rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs aan uw kind(eren). Het is belangrijk dat de MR weet wat er leeft op school en bij de ouders, zij zijn uw vertegenwoordigers. Mocht u hierover vragen of ideeën hebben, of wenst u meer informatie, dan kunt u de leden van de MR hierover altijd aanspreken. De leden van onze huidige MR staan hieronder vermeld. Discretie wordt gewaarborgd.

Leden van de MR hebben een zittingsduur van minimaal 3 jaar, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. Voor leden van de oudergeleding is het van belang dat zijn/haar kinderen leerling zijn op ’t Heem. Als een lid aftreedt dan wordt dit in de nieuwsbrief (Heemgeluiden) aangegeven en komt er een aparte oproep voor de werving van nieuwe kandidaten. Mochten er meerdere ouders belangstelling hebben voor een functie in de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven, waarbij de meeste stemmen geldend zijn. Directieleden zijn uitgesloten van deelname en kunnen alleen op uitnodiging van de MR een vergadering bijwonen.

Voor een volledige beschrijving van de bevoegdheden van een MR kunt u op deze site kijken.

Stichting ROOS heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR). Vanuit elke gemeente is één personeelslid vertegenwoordigd dit is in onze gemeente Wiepke Lenk. De GMR behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle basisscholen binnen het bestuur. Zij hebben instemming- of adviesrecht op de plannen van het bestuur; ROOS.

Vergaderdata: Aanvang 19.30 uur

2 oktober

Notulen 2 oktober

6 november

11 december

4 april

23 mei

18 juni
Algemeen mailadres: mrheem@roostwente.nl

Voorzitter: Adisa Suljic
Ouderlid: Nathalie Veeneklaas
Ouderlid: Mariska Stam
Teamlid: Gea Smit gea@hetheemnijverdal.nl
Teamlid: Alejandro Veenaas alejandro@hetheemnijverdal.nl
Teamlid: Roy van den Berg roy@hetheemnijverdal.nl

 

 

Deel deze pagina: