Plaatje bij het artikel van ODBS 't Heem

ODBS 't Heem staat voor:

  • Meervoudige Intelligentie
  • Dalton
  • Werkeilanden
  • Groepsdoorbrekend werken

Zorg

Ieder kind is uniek. Centraal staat bij ons dan ook altijd de vraag: wat heeft een kind nodig om te kunnen leren en zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Zo bieden we ondersteuning op maat aan alle leerlingen. Als extra ondersteuning of zorg nodig is, dan zoeken we altijd samen met de leerling en ouders naar de best passende oplossing.

Behoefte aan extra ondersteuning/zorg  

Soms doorloopt een leerling de onderwijstijd niet als vanzelf soepel. Zo kan het leren en/of ontwikkelen achterblijven doordat er sprake is van sociale of emotionele problemen, lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen of doordat het reguliere onderwijsaanbod juiste te weinig uitdaging biedt. Tijdig een goede oplossing vinden is dan ons doel. Zo voorkomen we dat problemen zich opstapelen en achterstanden oplopen.

Juiste ondersteuning/zorg kiezen

Zodra er een vermoeden is dat een leerling mogelijk baat heeft bij extra ondersteuning/zorg, gaan we op zoek naar wat er precies aan de hand en nodig is. We nemen hierbij altijd de mogelijkheden van een leerling als uitgangspunt. In nauwe samenspraak met ouders (en de leerling) doorlopen we de volgende route:

1. Een signaal

Een signaal van de ouder of leerkracht dat iets ‘niet lekker loopt’ bij de leerling kan aanleiding zijn voor een zoektocht naar extra ondersteuning/zorg. Bijvoorbeeld als leerresultaten achterblijven, sprake is van opvallend gedrag in de klas of thuis of als een leerling langdurig ziek wordt. Het kan ook zijn dat ouders bij inschrijving van hun kind al aangeven dat er behoefte is aan extra ondersteuning/zorg. Er is bijvoorbeeld behoefte aan medische zorg tijdens schooluren of extra rustmomenten omdat de leerling snel overprikkeld kan zijn.

2. De situatie in kaart

De leerkracht betrekt de intern begeleider van de school. De intern begeleider is binnen de school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het begeleiden van leerkrachten hierbij. De intern begeleider gaat uitgebreider in gesprek met de ouders en leerkracht om het signaal nader te onderzoeken. De situatie wordt in kaart gebracht en er wordt een hulpvraag geformuleerd voor het schoolondersteuningsteam.

3. Overleg in het schoolondersteuningsteam

Het school ondersteuningsteam is een overleg onder leiding van de schooldirecteur met de intern begeleider, leerkracht, ouders en de orthopedagoog. Afhankelijk van de hulpvraag, sluit ook aanvullende deskundigheid zoals maatschappelijk werk of een ambulant begeleider aan. In dit team wordt besproken of eventueel aanvullend onderzoek nodig is, welke ondersteuning/zorg nodig is en hoe dit wordt georganiseerd en gefinancierd. De leerkracht en ouders zijn verantwoordelijk om de leerling op de hoogte te houden van deze overleggen.

4. Advies en uitvoering

Het schoolondersteuningsteam komt tot een advies over de extra ondersteuning/zorg. Als alle betrokkenen het eens zijn, wordt het advies uitgewerkt in een plan van aanpak. De intern begeleider begeleidt het opstellen en uitvoeren van dit plan. De intern begeleider en de leerkracht coördineren de geadviseerde ondersteuning/zorg rondom de leerling. De betrokken deskundigen uit het schoolondersteuningsteam geven de leerkracht en/of ouders adviezen over hoe te handelen.

5. Monitoren en bijstellen

Nadat het plan van aanpak in werking is getreden, wordt regelmatig gekeken of de extra ondersteuning/zorg het gewenste effect heeft. Waar nodig wordt bijgestuurd om de ondersteuning/zorg meer passend te maken.

Wat als de situatie niet verbetert?

Vaak vinden school, leerlingen en ouders hierin een goede oplossing. Het kan ook voorkomen dat de situatie niet verbetert en de druk op de leerling, gezin en leerkracht groter wordt. In dat geval kan een onafhankelijke trajectbegeleider vanuit het samenwerkingsverband betrokken worden. Samen met de ouders, school en andere relevante deskundigen gaat de trajectbegeleider na hoe de huidige situatie is ontstaan en wat nodig is om de negatieve spiraal te keren. In een zogenaamd HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) overleg wordt nog breder dan in het schoolondersteuningsteam gekeken naar mogelijke onderwijs en ondersteuning/zorg combinaties. Men kijkt naar alle levensterreinen van een kind (school, vrije tijd, thuissituatie en zorg) en de kennis en deskundigheid binnen de regio van het samenwerkingsverband wordt benut.

Het uitgangspunt van het HIA overleg is altijd om binnen de huidige school een oplossing te creëren. Als dat niet lukt, dan kijkt men ook naar andere reguliere scholen (met bijvoorbeeld een meer passende expertise) of speciaal onderwijs binnen de regio. Zo wordt binnen het Samenwerkingsverband Twente-Noord voor iedere leerling een passende leerplek geboden.

Meer informatie

 

 

 

Deel deze pagina: